การประกวดโครงงาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย

0
28

ดร.อวยพร หว่างตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิด การประกวดโครงงาน ฝ่ายมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนใด้ไปศึกษาเรียนรู้สภาพจริง สถานที่จริง และได้ลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ในท้องถิ่นของตนเอง และฝึกให้นักเรียนได้พูดนำเสนอผลงานต่อหน้าชุมชน โดยมีผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบุคลากร และคณะครู เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 110 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่