ศึกษาดูงาน การผลิต การตลาด พืชในระบบปลอดภัย สวนพงศ์ผักดอย

0
24

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นำเกษตรกรสมาชิกตลาดเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงาน การผลิต การตลาด พืชในระบบปลอดภัย สวนพงศ์ผักดอย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่