ฝึก ย.อส. เพิ่มเป็นรุ่นที่ 2 ได้เครือข่ายรุ่นกระเตาะกว่า 231 คนร่วมต้านยาเสพติด

0
122

วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่ ที่ 1 นายมนัส ขันใสปลัด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด หรือ ย.อส. ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งดำเนินโครงการโดยกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครอง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายหมวดเอก ปธิกร เอี่ยมสะอาด ผบ.ร้อย อส.จ.เชียงใหม่ ที่ 1 กล่าวรายงาน และมีเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 นี้ จำนวน 131 คน การอบรมใช้หลักสูตรเดียวกันกับรุ่นที่ 1 ซึ่งเข้าค่าย ณ ที่ทำการกองร้อย อส.จ.เชียงใหม่ ที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13-15 มี.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 100 คน สำหรับรุ่นนี้จะทำการฝึกอบรมไปจนถึงวันที่ 22 มี.ค. 60 นี้ และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ย.อส. จ.เชียงใหม่จะได้แนวร่วมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด กระจายไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ 231 คน

นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง เกิดจากตัวเยาวชนเองที่นับวันปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ ยังตกเป็นทาสของสิ่งเสพติด ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในอนาคตแน่นอน หากแต่สามารถสร้างเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกัน มีเกราะป้องกัน ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ รวมทั้งรู้จักดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแล้ว ก็จะเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติดได้แน่นอน และจะเป็นกำลังสำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาประเทศชาติได้

“โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด เป็นโครงการที่กรมการปกครองให้การสนับสนุนแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ในทุกจังหวัด โดยให้ทุกพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ค้นหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีพฤติการณ์ การใช้ชีวิตเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นำมาเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดน หรือ ย.อส. ตามระเบียบของกรมการปกครอง ฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ก็เพื่อที่จะสร้างระเบียบวินัย ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้แก่เยาวชน และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้เข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ในการที่จะช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปได้” นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ กล่าว