PEA เชียงใหม่ จัดพิธีรดนํ้าดำหัวผู้บริหาร

0
18

PEA เชียงใหม่ จัดพิธีสืบฮีตสานฮอย ประเวณีปี๋ใหม่เมือง นำโดย นางจรัสศรี มณีลดา นักบริหารงานทั่วไประดับ 9
พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ รดนํ้าดำหัว นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ นายพิสิษฐ์ ฤกษะเสน รองผู้จัดการ นายชนินทร์ มะโนรุ่งเรือง รองผู้จัดการ นายชูเกียรติ จันโททัย รองผู้จัดการ ผู้บริหาร PEA
เชียงใหม่ ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่