“ขอย้าย นอ.ไชยปราการ ใน 24 ชั่วโมง” นายก อบต.ศรีดงเย็น หอบลูกบ้านร้องผู้ว่าฯ

0
16425


วันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 11.00 น. ที่หน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามารับหนังสือร้องเรียนจาก นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ซึ่งเป็นหนังสือราชการของ อบต.ศรีดงเย็น ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ ชม 72001/389 ลงวันที่ 9 พ.ค.60 เรื่องขอความเป็นธรรมและร้องเรียนพฤติกรรมนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอไชยปราการ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุในหนังสือว่า ด้วยข้าพเจ้า นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้รับการกลั่นแกล้งในการปฏิบัติหน้าที่จากการกระทำของ นายอนวัช สัตตบุตศย์ นายอำเภอไชยปราการ และนายอนิรุธ พิมพ์สำราญ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอไชยปราการ ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในตำแหน่งใช้ตำแหน่งไปในทางที่เสื่อมเสีย และสร้างความเดือนร้อนในพื้นที่และมีเจตนาที่จะให้ข้าพเจ้าพ้นจากนตำแหน่งโดยการตรวจค้นเพื่อจับกุมและให้ข้อมูลแก่สาธารณชนในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งสิ้น

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าและใช้อำนาจในการตรวจสอบพฤติกรรมของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอไชยปราการที่วางตัวไม่เหมาะสมในการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีอคติกับข้าพเจ้าและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ตั้งด่าน จับกุม โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และไม่บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เห็นควรให้บุคคลดังกล่าวย้ายออกจาพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการตรวจสอบและอำนวยความยุติธรรม ลงชื่อ นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ทั้งนี้การเข้ามายื่นหนังสือของ นายธนภัทร ผัดเวียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้มาพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ราว 100 กว่าคน โดยมีการชูป้ายเพื่อขับไล่นายอำเภอไชยปราการด้วยจำนวน 10 ป้าย ด้วยข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษแข็งสีขาว คาดว่าเป็นลายมือของคนๆ เพียงคนเดียว พร้อมกับมีหนังสือสนเท่ห์ ซึ่งลงท้ายเพียงแค่ “กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนอำเภอไชยปราการ” โดยเป็นหนังสือ ที่พิเศษ/2560 ลงวันที่ 11 พ.ค.60 เรื่องร้องเรียนนายอำเภอไชยปราการและเจ้าหน้าที่ปกครองไชยปราการ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับของ นายก อบต.ศรีดงเย็น โดยเนื้อหาที่ระบุมีถึงสาเหตุแห่งการร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน พร้อมกับขอให้ย้าย นายอนวัช สัตตบุตศย์ นายอำเภอไชยปราการ และนายอนิรุธ พิมพ์สำราญ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอไชยปราการ ออกจากพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น