รัฐฯ-เอกชน-เกษตรกรลุย เปิดตลาดเที่ยวเชิงเกษตร

0
61

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (กทท.) กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน ได้พยายามพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง และกรมวิชาการเกษตรจัดตั้งศูนย์วิจัยปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรกว่า18 แห่ง กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการท่องเที่ยวเกษตรชุมชนคัดเลือกหมู่บ้านเกษตรและจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีมากกว่า 777 แหล่ง เฉพาะภาคเหนือกว่า 216 แหล่ง


ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคชุมชน/เอกชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแหล่งผลิตหรือพื้นที่ เฉพาะรายเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งเกษตรของภาคเอกชนที่เกิดจากหน่วยเกษตรเป็นฟาร์ม สวน ไร่ หรือเกษตกรรายย่อย เช่น สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนผัก ไร่ชา เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ ทั้งด้านวิชาการ การตลาดและเงินทุน
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่าสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโดดเด่นของผลผลิตทางการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านการเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปีแตกต่างกันไป เช่น ในภาคเหนือ เดือนมีนาคม – เมษายนมีไม้ดอกและไม้ผลในภาคกลางและภาคตะวันตก เดือนพฤษภาคม – มิถุนายนมีผักผลไม้ เป็นต้น.


ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านๆมานั้นททท.ได้เปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีเกษตร เก๋ไก๋สไตล์ชุมชน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้เป็นรายได้ทางการท่องเที่ยวกระจายลงสู่ชุมชนทั่วประเทศที่มีกว่า 1,600 แห่ง ตั้งเป้ารายได้กระจายลงชุมชนมากกว่า 1,600 ล้านบาทในแต่ละปี เพราะจากสถิตินั้นกลุ่มยุโรปชื่นชอบการท่องเที่ยววิถีเกษตรมาก ประเมินว่ามีการใช้จ่ายประมาณ 7.4หมื่นบาท/ทริป/คน
ไม่เพียงเป็นการนำการตลาดมาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มทางเลือกท่องเที่ยว ยังช่วยยกระดับรายได้ภาคการเกษตร กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย


นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมยังเป็นที่ชื่นชอบของ นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าปี 2560นี้ ตลาดยังอยู่ในแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และทางททท.ยังเตรียมกลยุทธ์ใหม่ กระตุ้นกำลังซื้อในการนำเสนอโครงการ “เที่ยวหน้าฝน ค้นหาความสุข” การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “ท้าเที่ยวข้ามภาค” ส่งกรุ๊ปทัวร์จากเชียงใหม่ลงไปเที่ยวสวนผลไม้ จ.ระยอง เพื่อให้ตลาดทัวร์ในบ้านเราขยายตัวตามแผนฯ


ในส่วนกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง นครลำพูน ยืนยันว่า จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และอำเภอ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการเปิดสวนลำไย สวนผลไม้ แปลงพื้นที่เพาะปลูกพืช ผัก พร้อมบริการที่พักแบบสัมผัสวิถีชุมชน ในช่วง 2-3 ปีมานั้นได้สร้างเสริมรายได้เพิ่ม จากการจำหน่ายผลผลิตอีกทางหนึ่ง
ขอบคุณ : ททท.-อุทยานหลวงฯ-กรมส่งเสริมการเกษตร-ทต.แม่แรง : ข้อมูล/ภาพ

แสดงความคิดเห็น