ฝนกระจายหนักทุกภาค ฝนหลวงยังพร้อมทำฝน

0
52

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า หลังพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา


0..หลายพื้นที่เรี่มต้นทำการเพาะปลูก
ทั้งนี้กรมฝนหลวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ต่างๆรวมทั้ง ภาคเหนือ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าสภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนัก ในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีบางแห่งที่ฝนยังตกกระจายตัวไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ประกอบกับ สถานการณ์น้ำในเขื่อนบางเขื่อนยังคงอยู่ในระดับที่น้อย กรมฝนหลวงฯ จึงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำลงเขื่อนและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค ของเกษตรกรและประชาชนที่ไม่เพียงพอ ในพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำ


0..บางพื้นที่ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ..เร่งจัดทำระบบชลประทานรอรับน้ำฝน
เช่นที่ผ่านมาก่อนฝนจะตกกระจายทั่วเขตเหนือ ตอนบนนั้น ศูนย์ฯเชียงใหม่ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่การเกษตรจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่งัดฯ, เขื่อนแม่กวงฯซึ่งพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้าว แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงเป้า จังหวัดเชียงรายทำการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เชียงใหม่ และลำพูน พบว่ามีฝนตกบริเวณพื้นที่อำเภอฮอด ,จอมทอง, พร้าว ,ดอยสะเก็ด, แม่ออน เชียงใหม่ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อำเภอบ้านโฮ่ง ,ลี้ ลำพูน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอ่างเก็บน้ำ
สำหรับภาพรวมปฏิบัติการฝนหลวงในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อ 3 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2560 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 69 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน 1,352 เที่ยวบิน (1912:15 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 1172.63 ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง 425 นัด มีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 55 จังหวัด และทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม 245.67 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัด และสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงตามภูมิภาคต่างๆ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook กรมฝนหลวงฯร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.

ขอบคุณ : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เชียงใหม่: ข้อมูล

แสดงความคิดเห็น