แจ้งปลูกยาง-ขายไม้ยาง ขึ้นทะเบียนตามกฎใหม่

0
46

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง


โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบกิจการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม้ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง
และหากประกอบกิจการไม้ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบกิจการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในไทย ดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน
ขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.rubber.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ,กยท.เชียงราย 321/14-15 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 053-175617 กยท.เชียงใหม่ 53/60 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-112019 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางลำพูน104/23 ม.2 ต.เวียงยอง อ. จ.ลำพูน 053-510-637 กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น