สูมาคารวะ..

0
10

เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมสมาชิกจิตอาสา ประกอบพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวขอพรจาก กชพร สุรินทร์คำ ,จันทร์เพ็ญ เสาวพนธ์ ,พวงมาศ แก่นจันทร์ และ พรรณชื่น นิยมค้า คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ อาวุโส(เวรวันอังคาร)ตามประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา ที่ศูนย์ศิลปาชีพ

แสดงความคิดเห็น