หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Monchai Tachasa

Monchai Tachasa

37 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , ผู้แทนภาคประชาชน และ ผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วม 500 คน ร่วมเวที เสวนา "ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร" เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาองค์กรของตนเอง วันนี้ ( 28 มี.ค. 60 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีเสวนา ยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 คนหละปูน จะรวยได้อย่างไร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ ไป ประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาของหน่วยงานของตนเอง ได้รับเกียรติจากนาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ หัวข้อ “ไทยแลนด์...

ทต.เหมืองง่า จ.ลำพูน จัดงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ทต.ตำบลเหมืองง่า ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของล้านนา จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ “สืบสานตำนาน เก่า เล่าเรื่องล้านนา ปุ๋มผญ๋าปี๋ใหม่เมือง” ต.เหมืองง่า ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว นายคนอง กัลละหะ นายก ทต.เหมืองง่า กล่าวว่า “ ต.เหมืองง่า มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กว่า 2,000 คน จาก ประชากรทั้งสิ้น 15,386 คน และจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และในเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ทต.เหมืองง่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่า ดังคำกล่าวที่ว่า “ ผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของครอบครัว ” และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ครอบครัวและชุมชน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที...

พาณิชย์ลำพูนนำวิสหกิจชุมชน เจรจาการค้า

ผู้ว่าลำพูน  ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร เจรจาการค้าเชื่อมโยงการตลาดกับตลาดไท บริษัทบ้านมอมโลจิสติกส์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเจรจาเชื่อมโยงการตลาดโดยนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดลำพูนจำหน่ายให้แก่ ตลาดไท และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ผ่านท่าเรือบ้านมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม มีนายอิศเรศ ตั้งพิริยะทิพย์ ผู้อำนวยการตลาดไทและนางสุชาดา บัวเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทบ้านมอมโลจิสติกส์ ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมสินค้าและขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดของสินค้าประเภท ผลไม้และพืชผักซึ่งเป็นที่ต้องการ เพื่อให้เกษตรกรที่มีความพร้อมในด้านคุณภาพและปริมาณ ให้สามารถส่งผลผลิตไปจำหน่ายตามความต้องการ ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนมีสินค้าการเกษตรที่ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้ว อาทิ...