27 March 2017
Authors Posts by Monchai Tachasa

Monchai Tachasa

32 POSTS 0 COMMENTS

มอบกระเป๋าเวชภัณฑ์ สนับสนุนงาน อส.การแพทย์ฉุกเฉิน

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา คุณนารี สินประสพ ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำพูน มอบหมายให้คุณพิทักษ์ เชื้อชาติ เป็นผู้แทนฯ มอบกระเป๋าเวชภัณฑ์ ไฟฉุกเฉินขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อสนุบงานอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเห็นว่าหลายครั้ง เมื่อเกิดเหตุจะประสบปัญหาคือไม่มีอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ทางบริษัทกลางคุ้มครองฯ ได้สนับสนุนให้กับทีมกู้ชีพขององค์กรท้องถิ่น และเอกชนทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ สไปนอลบอร์ด กรวยยาง กระเป๋าเวชภัณฑ์ กระบองไฟฉุกเฉิน เสื้อติดแถบสะท้องแสง ตามที่แต่ละหน่วยงานขอรับการสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

อุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประ ธานฝ่ายฆราวาส ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวเชียงใหม่, ข่าวลำพูน,ถวายพระราชกุศล, อุปสมบทถวาย,เทศบาลตำบลบ้านกลาง ,วัดร่องส้าว เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร 100 วันสวรรคต ณ วัดร่องส้าว ม.7 ตำบลบ้านกลาง มีท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง/ เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว เป็นประธานสงฆ์ มีข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบล ร่วมในพิธี มีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งสิ้น 23 รูป/คน

ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร วันที่สอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร               สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สอง ในการนี้ได้ พระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แก่ นายเติม แย้มเสมอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประธานกรรมการคัดเลือกครูสอนดี ตามโครงการของ สสค. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมหานาม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นต้น จากการที่เป็นผู้อุทิศตนให้กับการศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาดูผลงานมากมาย...

ในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรก  ในการนี้ได้พระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แก่ นายบุญชู ตรีทอง ผู้อุทิศตนให้แก่งานด้านการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวาง โดยใช้การศึกษานำพาการพัฒนาที่มีปณิธานว่า “การส่งเสริมด้านการศึกษา เป็นการปลูกปัญญาให้แก่เยาวชนของชาติ” ผลจากการปฏิบัติตนยังผลให้ได้รับพระมหากรุณาธิ คุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย ถึง 2 สมัย อีกทั้งยังมีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การริเริ่มดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ให้แก่โรงเรียนห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย...

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ลำพูน

พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วม สวดมนต์ข้ามปี ในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย - ต้อน รับปีใหม่วิถีพุทธ และ วิถีธรรม ( ลำพูน ลานบุญล้านนา )   บรรยากาศการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่ จังหวัดลำพูน พุทศาสนิกชน และ นักท่องเที่ยว กว่า 2,000 คนร่วม สวดมนต์ข้ามปี และ สืบชะตา ซึ่ง วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธี สวดมนต์ ข้ามปี เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้บำเพ็ญกุศล มีความสุข ความเจริญ น้อมนำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต พบกับความสำเร็จในชีวิต และ ถวายเป็นพระราชกุศล...

“แสงเทียนแห่งสยาม” นับถอยหลังเข้าสู่ปี2017

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ รวมดวงใจ ไทยทั้งชาติ ส่ง ส.ค.ส. ถึงพ่อบนฟ้า ก่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และ อรชร จันทร์วิวัฒนา เปิดงาน “แสงเทียนแห่งสยาม @ CentralFestival Chiangmai” ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี2017 รวมดวงใจ ไทยทั้งชาติ ส่ง ส.ค.ส. ถึงพ่อบนฟ้า จุดเทียน - ร้องเพลง “พรปีใหม่” และบทเพลงพระราชนิพนธ์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยมี พลตรีเกษมสุข ตาคำ , พันตำรวจเอกสรายุทธ สงวนโภคัย ,คุณสุธน วิชัยรัตน์ , คุณกุลธวัช เขียวสุข, คุณกิตติพงษ์...

ลำพูน เปิดศูนย์คุ้มครอง ผู้โดยสารสาธารณะ

จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์อำนวยการคุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ และศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และรักษาความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เช้าวันนี้ ( 28 ธันวาคม 2559 ) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการคุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ และศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยกำกับดูแลผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งช่วยควบคุมความเร็วของรถ มิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นายปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการการคุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน สำหรับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้กำกับดูแลผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคัน (ยกเว้นรถโดยสารสองแถว)...

คัดค้านตั้งโรงไฟฟ้าขยะ ลำพูน

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลมะเขือแจ้ MOU.กับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ คัดค้านจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:30 น. นายสายันต์ คำพะยอม ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.มะเขือแจ้ พร้อมสมาชิกกลุ่มฯซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 200 คน ทยอยเดินทางมายัง สำนักงานเทศบาล ต.มะเขือแจ้ พร้อมถือป้ายข้อความคัดค้านการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อรับฟังคำชี้แจงของนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีฯ กรณีขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ จากบริษัทเอกชนที่เข้ามาจัดตั้ง เบื้องต้นทางกลุ่มฯ ยืนยันความชัดเจนว่าไม่ขอให้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าฯในพื้นที่ดังกล่าว ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ทางบริษัทเอกชนได้มีการจัดรับฟังความความคิดเห็นไปแล้วเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ที่ลานเอนกประสงค์ วัดป่าตึง หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 16...

เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ 2017 ” ส่ง ส.ค.ส. ถึงพ่อบนฟ้า ” เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ , มทบ.33, อบจ.เชียงใหม่, ทต.ฟ้าฮ่าม ,สภ.แม่ปิง , กลุ่มงาน ตร.จร.ภ.จว.เชียงใหม่, ททท. (สำนักงานเชียงใหม่) , สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ , หอการค้า จ.เชียงใหม่ , บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญร่วมงาน "แสงเทียนแห่งสยาม" รวมดวงใจ ไทยทั้งชาติ ส่ง ส.ค.ส.ถึงพ่อบนฟ้า ครั้งสำคัญที่จะรวมดวงใจ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และ ประชาชนทั้งแผ่นดิน เนรมิตพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ชวนร้อยดวงใจส่ง ส.ค.ส ถึงพ่อบนฟ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความรัก ส่งต่อกำลังใจให้กัน โดยงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งเดียวและครั้งสำคัญที่จะรวมดวงใจ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชนชนคนไทยทั้งแผ่นดิน กับกิจกรรมที่กลั่นทุกความรู้สึกด้วยหัวใจ...

ยิ้มรับหนี้ และพระคุณของแม่ ตลกขบขัน แต่มีสาระ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลป่าแดด เชิญร่วมฟังธรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ยิ้มรับหนี้ และพระคุณของแม่ " วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดดอนชัย นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะสงฆ์ตำบลป่าแดด เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังธรรมบรรยายพิเศษ สอนคติเตือนใจ ในหัวห้อ " ยิ้มรับหนี้ และพระคุณของแม่ " ตลกขบขัน แต่มีสาระ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดดอนชัย ตำบลป่าแดด ในการจัดการบรรยายธรรมดังกล่าว...