มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม“Maejo Innovation Day 2023”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม” Maejo Innovation Day 2023”พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับผู้ประกอบการ จำนวน 4 ผลงาน และมอบรางวัลให้กับนักวิจัย หน่วยงานที่ยื่นแจ้งขอข้อมูลจดลิขสิทธิในผลงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ Co-Working Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า กิจกรรม“Maejo Innovation Day” โดย ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นตึ้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา เกิดความตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่สถาบันการศึกษาและคณาจารย์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร รวมถึงการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ แก่นักวิจัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานนั้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น โดยหากการคิดค้นนั้นสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือเชิงพาณิชย์ ก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอีกด้วย

ในระยะเวลาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน จำนวน 31 สัญญา มอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มากกว่า 20 รางวัล ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ มากกว่า 30 ผลงานวิจัย เราพร้อมจะเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการนำไปสร้างประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความตระหนักในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การนำนวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าสู่การพัฒนาต่อยอดร่วมกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและผลักดันออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรม “Maejo Innovation Day 2023” ประกอบไปด้วย พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licesing) กิจกรรมมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awards) และ กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Pitching) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการสื่อสารทางการตลาดที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการโฆษณา และเป็นการส่งเสริมการขายให้กับภาคเอกชนที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยนั้นๆ โดยการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ โดยความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน มีการกระจายรายได้ไปสู่สังคม และมีภูมิคุ้มกันจากกระแสโลกาภิวัฒน์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความเท่าทันต่อโลกสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ประเทศและสถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  

อย่างไรก็ตามเมื่อวิจัยและได้ผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากปราศจากการนำไปใช้ประโยชน์ ก็คงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเราคาดหวังไว้ ฉะนั้น การจัดงานในวันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อแสดงว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถผลักดันไป
สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างประจักษ์ และยังมีงานวิจัยอีกจำนวนมากที่รอคอยการหยิบนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะได้นำออกมาให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้รับรู้ ได้เข้าถึงข้อมูลและมีโอกาสนำไปพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง  

ร่วมแสดงความคิดเห็น