สมาคมลูกจ้าง จัดการประชุมใหญ่

สมาคมลูกจ้าง2 (1)

วันนี้ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย และความคาดหวังบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ สำหรับอายุราชการไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์ เกษียณด้วยเหตุสูงอายุ (Undo ย้อนถึงปี พ.ศ.2552) โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะช่วยสนับสนุนลูกจ้างประจำให้มีความพร้อมทุกด้าน ดังนั้นสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนสิทธิประโยชน์สวัสดิการด้านต่างๆของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจาก ลูกจ้างประจำเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีความมั่นคง เหมือนกับข้าราชการเกือบทุกด้าน ทำหน้าที่สนับสนุนให้หน่วยงานราชการทำงานได้คล่องตัวขึ้น ด้วยการปฏิบัติงานเป็นคู่ขนานกับข้าราชการ ดังนั้น จึงได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการ เช่น สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรหลังเกษียณ สิทธิที่จะได้รับการปรับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มตามมติ ครม. แต่มติ ครม. เมื่อปี 2540 ได้มีการควบคุมจำนวนลูกจ้างประจำ คือ เมื่อลูกจ้างประจำเกษียณลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต หน่วยงานราชการนั้นๆจะไม่ได้รับการบรรจุเพิ่ม และลูกจ้างประจำจะหมดไปจากระบบราชการ ทางสมาคมฯ ได้เห็นความสำคัญของลูกจ้างประจำดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางให้ลูกจ้างประจำได้มีความก้าวหน้า และมั่นคงในวิชาชีพทั้งขณะที่ยังรับราชการอยู่ และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของสังคมต่อ

สมาคมลูกจ้าง2 (2)

ร่วมแสดงความคิดเห็น