เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2560 สายที่ 2

สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ วิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และ ละออ ริญญา รษก.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร) ครั้งที่ 2/2560 สายที่ 2 (อำเภอสะเมิง เป็นเจ้าภาพ) ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น