10-14 ก.พ.60 เชิญเที่ยวงานสตรอเบอร์รี สะเมิง


สตรอเบอร์รี (strawberry) เป็นพืชล้มลุก เพาะปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิ 10-25 องศาเซลเซียส (มีอากาศเย็นตลอดปี) มีดินอุดมสมบูรณ์ หรือดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ฤดูกาลเพาะปลูก เริ่มปลูกในช่วงเดือนปลายสิงหาคม – ปลายตุลาคม เริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงเดือนเมษายนของปีถัดไป ผลของสตรอเบอร์รีมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ทางการค้า ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ที่นิยมปลูกในเชียงใหม่ คือ พันธุ์พระราชทาน 80 เป็นสตรอเบอรี่รับประทานผลสด มีกลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่เนื้อผลมีสีสรรสวยงามและ รสชาติหวาน ความแน่นเนื้อมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)และราแป้ง (Powdery Mildew) เมตร และพันธุ์ 329 เป็นสตรอเบอร์รี่เพื่อการบริโภคและ แปรรูป ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้ปลูก ให้ผลดก ประมาณ 3,500 กก./ไร่ ซึ่งมีลักษณะผลใหญ่ เนื้อแข็ง กรอบ แต่ยังมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน อายุการวางจำหน่าย (Shelf Life) ประมาณ 6-7 วัน สามารถเก็บไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง เนื่องจากผิวไม่เสียหายเมื่อถึงปลายทาง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตอรเบอร์รีในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559/60 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 6,750 ไร่ ในเขตอำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม เมือง และกัลยาณิวัฒนา โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดที่อำเภอสะเมิง จำนวน 4,142 ไร่ คิดเป็น 61%ของพื้นที่ปลูกสตอรเบอร์รีในจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผลผลิตสตรอเบอร์รี่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 จำนวน 18,100 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 ร้อยละ 35.23 มีผลผลิตเฉลี่ย 2,681 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 4,815 ตัน (ร้อยละ 26.6)

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล คือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ได้ดำเนินการในแปลงใหญ่ สตรอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเกษตรกร 50 ราย พื้นที่ปลูก 250 ไร่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมารฐานสินค้าเกษตร (GAP) ทั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยร่วมบริหารจัดการร่วมกัน ในเรื่องการผลิต-การตลาด การบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เกษตรกร เอกชน) เป้าหมายเพื่อการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต (20%) เพิ่มผลผลิต (20%) เพิ่มคุณภาพผลผลิต จัดทำมาตรฐานสอดคล้องความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร “กิจกรรม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสตรอเบอรี่” ณ สวนดอยแก้ว คุณวิทยา นาระต๊ะ เพื่อให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสตรอเบอรี่แบบครบวงจร

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลไม้เมืองหนาวอย่างสตรอเบอร์รีมั่นใจได้ว่า ที่งานเทศกาลสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง ท่านจะได้บริโภคสตรอเบอร์รี่ที่รสชาติอร่อยและปลอดภัยอย่างแน่นอน !!!

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น