เกษตรจ.เชียงใหม่พร้อมส่งเสริมปลูกถั่วเหลืองเต็มที่ ของบ 1 ล้านช่วยในปี 60 นี้

ตามลุยถึงที่นาปลูกถั่ว ที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงลุยถึงพื้นที่และพร้อมจัดเสวนาการปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศไทยมีน้อยมาก ดังนั้นจึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชตระกูลถั่วให้มากขึ้น เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่การผลิตมีน้อย จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศในปริมาณที่มาก หากเกษตรกรไม่ปลูกเพิ่มประเทศไทยต้องพึ่งพาจากต่างประเทศทั้งหมด ก็จะเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จำนวน 14 ศูนย์ ในอำเภอแม่ริม, แม่แตง, แม่อาย, ฝาง, พร้าว, สันป่าตอง, จอมทอง, สะเมิง, ไชยปราการ และอำเภอดอยเต่า พื้นที่ปลูกประมาณ 560 ไร่

ศูนย์ต่างๆ เหล่านี้จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝนเพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรไปปลูกในฤดูแล้งเป็นพืชหลังปลูกข้าวนาปี พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พืชตระกูลถั่วจึงเป็นพืชที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะสร้างรายได้มีตลาดรองรับแน่นอนแล้วยังเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้ในการผลิตเป็นปุ๋ยในโตรเจน ทำให้มีปุ๋ยไนโตรเจนตกค้างในดินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การปลูกพืชในฤดูถัดไปได้ผลผลิตสูง และ ยังลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีอีกด้วย

หากเกษตรกรสนใจอยากปลูกพืชตระกูลถั่วหลังปลูกข้าวนาปี หรือปลูกทดแทนข้าวนาปรัง สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112 478 – 9 ในวัน เวลาราชการ

และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชุมชน จำนวน 14 ศูนย์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยแยกเป็น

1. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 (ผลิตในฤดูฝน) จำนวน 11 ศูนย์ ดำเนินการในอำเภอแม่ริม, แม่แตง, พร้าว, ฝาง, แม่อาย, สันป่าตอง, จอมทอง และอำเภอดอยเต่า พื้นที่ปลูกประมาณ 440 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 60 – 70 ตัน สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูแล้งได้ถึง 4,000 – 5,000 ไร่

2. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (ผลิตในฤดูฝน) จำนวน 3 ศูนย์ ดำเนินการในอำเภอสะเมิง, จอมทอง และอำเภอไชยปราการ พื้นที่ปลูกประมาณ 120 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 27 – 30 ตัน สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 1,300 – 1,500 ไร่

นอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลทุกตำบล ซึ่งสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งในด้านการปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว

ซึ่งแนวทางการส่งเสริม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีนี้ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,349,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) หากเกษตรกรมีปัญหาและความต้องการที่จะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนในประเด็นใดขอให้แจ้งผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้เลยนะครับ สำนักงานเกษตรจังหวัดยินดีให้การสนับสนุนตลอด เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกร ที่จะได้ก้าวหน้ามั่นคงไปกับเกษตรไทยที่ดี

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น