เปิดตลาดกลางสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางเกษตรท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมการดำเนินงานของสหกรณ์เมืองลับแล จำกัด ตลาดสินค้าเกษตรอุตรดิตถ์
พลเอกฉัตรชัย ให้สัมภาษณ์สื่อฯว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในภูมิภาค มีเป้าหมายให้เป็นตลาดถาวร มีสถานที่ตั้งที่แน่นอนและเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย เป็นการรองรับสินค้าเกษตรกรในแปลงใหญ่ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ซึ่งทุกๆพื้นที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ที่ไหนมีความพร้อม มีศักยภาพ ก็ต้องดำเนินการตามแผน โดยทุกๆจังหวัดจะมีแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนชัดเจนอยู่แล้ว


ด้านนายรังสรรด์ ดีณรงค์ ผู้จัดการใหญ่ สหกรร์ลับแล จำกัด กล่าวว่าการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัดอุตรดิตถ์ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นตลาดถาวรและเปิดจำหน่ายได้ทุกวัน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ สามารถวางแผนการผลิต มีตลาดรองรับ มีการรวบรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลับแล ได้แก่ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มังคุด ข้าว หอมแดง และพริก มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ทุเรียน มะปราง


“การดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ปัจจุบันจากประชากรในอำเภอลับแล 17,579 ครัวเรือน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 8,000 ครัวเรือน จากการทีได้ทำการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ทำให้มีจำหน่ายสินค้าเกษตร มากมาย อาทิเช่น ข้าวสารของโรงสีสหกรณ์และโรงสีเครือข่าย ผลผลิตตามฤดูกาล เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตในท้องถิ่นสามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ต้นทุนการตลาดลดลง ที่นี่เกษตรกรมีรายได้จากการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายได้ปีละกว่า 10,400,000 บาท .


ในขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดกลางเกษตร จะเป็นตลาดที่ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ป้องกันปัญหาความไม่เที่ยงตรงของการชั่งน้ำหนัก ลดการถูกกดราคารับซื้อ การเปิดตลาดสินค้าเกษตร โดยรูปแบบจะมีหลักการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หอการค้าจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดเข้ามาร่วมมือกัน
สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตร ทุกๆแห่ง ทุกๆจังหวัด เมื่อตลาดได้รับการตอบรับและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น ก็อาจจะมีการพัฒนาเป็นตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อรองรับการกระจายสินค้าในระดับจังหวัดและภูมิภาค และจะพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของจังหวัดได้ในอนาคต
ขอบคุณ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ / สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล / ข้อมูล
……………………………………

0..ต้อนรับ..

พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรังสรรด์ ดีณรงค์ ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์เกษตรลับแลต้อนรับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น