โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ทุกชุมชนร่วมแผนเกินเป้าหมาย

นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้ากว่า 50% ทุกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่นรำเสนอขออนุมัติโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างดี โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีตัวเลขความต้องการสูงกว่าโครงการอื่นๆ


0……ติดตามงาน..
ประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ 9101 โดยมีกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และทรงพร สินธุปี ร่วมต้อนรับ ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสองเมือง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
ทางด้านนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ 9101ฯสามารถเบิกง่ายงบประมาณบางส่วนเข้าสู่ชุมชนไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนค่าแรงคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในสิงหาคมนี้
ส่วนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็เบิกจ่ายไปแล้วเช่นกันกว่า 80% โดยภาพรวมมีการดำเนินงานครบทั้ง 8 กิจกรรม มีหลายโครงการที่แล้วเสร็จบ้างแล้ว คาดว่าทุกโครงการจะสามารถเสร็จสิ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือกันยายนนี้แน่นอน


ทั้ง 24,160 โครงการ ที่ดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 35% โครงการปลูกพืช 20% โครงการเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์และประมง 10% อีก 5% เป็นเรื่องของการถนอมอาหารและฟาร์มชุมชน โดยทุกโครงการที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความสมัครใจและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ในขณะที่นางสุจารีย์ พิชา ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ ระบุเพิ่มเติมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลดำเนินงานประเมินผลได้ว่า เกษตรกรทุกชุมชนตื่นตัวที่จะพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีความตั้งใจ โดยต้นทุนท้องถิ่นที่มีอยู่


0……ผลงาน 9101 …
ธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมโครงการ”9101″ตำบลหนองช้างคืน โครงการอบลำไยแห้งเนื้อสีทอง บ้านหัวฝายม.1 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน
…..
ขอบคุณ : สำนักงานเกษตร อ. เมืองลำพูน – ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น