พัฒนาที่ดินร่วมขยายผล งานพระราชดำริฯสู่ชุมชน

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่าจาก 8 กิจกรรมหลักในโครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน “นั้นกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (สารเร่ง พด.) ในพื้นที่ศูนย์กลางที่กลุ่มชุมชนเข้ารับการเรียนรู้
ทั้งนี้แต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบกิจกรรมแตกต่างกันไป ทั้งการใช้สารเร่งเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทำการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การใช้ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งการผลิตปุ๋ยนอกจากจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้หมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ยังช่วยลดต้นทุนผลิต และส่งเสริมให้ผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อลดการใช้สารเคมี


0….ปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ


0..ตามงาน

ปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (เกษตรทฤษฎีใหม่) ณ บ้านหัวทุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ส่วนด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้อบรมถ่ายความรู้เชิงปฏิบัติการแนะแนวทางปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การปรับสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้วัสดุปูนทำการปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตของพืช การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การดูแลรักษาความชื้นในดิน การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อย่างไรก็ตามนายชยุต ราชาตัน ผอ.สำนักพัฒนาที่ดิน เขต 6 เชียงใหม่ ระบุเพิ่มเติมว่า ถ้าเกษตรกรมีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทางกรมฯได้เน้นย้ำด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยเกษตรกร ผู้สนใจ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัดและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน


0….สำนักพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ ถ่ายทอดปุ๋ยสูตรพระราชทานสู่ชุมชน
ด้านนายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชนสายเกษตรว่า “โครงการ 9101ฯนับเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจัดทำขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และถือเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายพลิกฟื้นฐานะเกษตรกรไทยให้พ้นความยากจน
สำหรับการจัดสรร งบมากกว่า 22,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกตำบลรวมทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อีก 882 ศูนย์ โครงการ มีเวลาดำเนินการสั้นมากเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมาก โครงการส่วนใหญ่เกิดจากข้อเสนอที่เราทราบกันดี ไม่อยากให้แผนงานดีมีสภาพแบบจ่ายเงินครบจบกัน
โดยความเห็นส่วนตัวนำเสนอว่า อาจจะต้องขยายผล ตามแนวพระราชดำริจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกตำบล ตำบลละ 1 แปลงแปลงละประมาณ 20 ไร่ จะได้ตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรและชุมชนได้น้อมนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนต่อไป ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น