ชุมนุมสหกรณ์เกษตรภาคเหนือ พัฒนาบริการเกษตรครบวงจร

นายนิกร ทะกลกิจ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัดกล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ โดยปัจจุบันเปิดพื้นที่สำหรับใช้ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือส่งจำหน่ายให้กับเอกชนและห้างโมเดินเทรด สินค้าสำคัญๆเช่น ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ฟักทอง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กล้วยหอมทองและข้าว ฯลฯ
นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และยังเป็นศูนย์กลางในการในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายและผู้ซื้อได้มาเจอกันเพื่อการค้าขายในรูปแบบต่างๆตามฤดูกาลและสินค้าเกษตรล่่วงหน้า
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ว่า จากการพบปะหารือผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน อุปสรรคปัญหาด้านต่างๆซึ่งได้ให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุง การพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน


0…ประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ในอนาคตจะต้องเปิดรับสหกรณ์ที่ผลิตสินค้าการเกษตรเข้ามาเป็นสมาชิกของทางชุมนุมฯเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างครบวงจร พร้อมประสานความร่วมมือกับทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


อย่างไรก็ตามกระบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 รูปแบบตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 จะมีทั้งสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งดำเนินไปโดยสมัครใจในการร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจการ ยังเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมสร้างเสริมเศราฐกิจ สังคม ให้ มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น