โครงหลวงติวเข้มบุคลากร ส่งเสริมพัฒนางานสหกรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงที่โรงแรมกรีนนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ในแต่ละปี จะมีการจัดประชุมตัวแทนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงได้หารือถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง รวมถึงสร้างความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จ.เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน


0…สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียงและ…สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ปฏิบัติงานดีเด่น
นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นที่นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ 16 ราย รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นายอรรนพ เปรมัษเฐียร หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม เชียงใหม่
และสหกรณ์ที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์สหกรณ์ระดับชั้น 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งหลวง จำกัดและสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯได้ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรในพื้นที่มีความกินดีอยู่ดีมีรายได้ที่มั่นคง โดยนำนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาส่งเสริมการดำเนินงานให้กับสหกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้ชาวเขาที่เป็นสมาชิกพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแนะนำส่งเสริม


0…ประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์..บรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันมีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 57 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง กลุ่มเตรียมการสหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มอาชีพ 2 แห่ง กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกซึ่งเป็นชาวเขารวม 10,407 คน ทุนดำเนินงาน 169.814 ล้านบาท
โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยผลิต การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและขนส่งไปยังมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนการรับฝากเงินสมาชิก เพื่อส่งเสริมการออม

0…มอบประกาศนียบัตร.
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสหกรณ์ในพื้นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ณ. โรงแรมกรีนนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรชาวเขาบ้านดอยปุย ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นแต่ยากจน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งโครงการหลวง เมื่อ พ.ศ. 2512


0…ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมมุมจัดแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพในโครงการหลวง
เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารและยากจน หันมาปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้ทดแทน และมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปร่วมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โดยจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้านต่างๆ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขาในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ทำให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น