แนะผู้เลี้ยงสัตว์ปีก-ไก่ เฝ้าระวังโรคระบาด

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ไทยเคยมีประสบการณ์โรคไข้หวัดนกระบาด ทำให้หน่วยงานภาครัฐฯโดยเฉพาะ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ดูแล รับผิดชอบเรื่องนี้ วางมาตรการคุมเข้ม เช่น ฟาร์มเลี้ยง โรงเรือนต้องปลอดเชื้อโรค , การเข้า-ออกโรงเรือนต้องผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ถ้าโรคสัตว์ปีก ต้องพักการเลี้ยงกว่า 30 วัน ถึงจะเลี้ยงในรุ่นอื่นต่อไปได้ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของปศุสัตว์ในพื้นที่
ทั้งนี้ความแปรปรวนของภาวะอากาศในไทย เป็นอีกปัจจัยที่ผู้เลี้ยงไก่ทราบดีว่าอาจนำมาซึ่งปัญหาหลายๆด้านทุกๆปี เช่น โรคไข้หวัด , โรคระบบขับถ่าย ดังนั้นเกษตรกรจะต้องเฝ้าระวัง เพราะถ้าเกิดโรค อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันของสัตว์ปีก ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้
ทางด้านนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ปีก ซึ่งมีกลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ , หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 5, ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ,ตัวแทนผู้เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ , เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง เครือข่ายสนามชนไก่และผู้เลี้ยงไก่ชน เพื่อชี้แจงมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
สำหรับ โรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ช่วงฤดูฝน จะมีโรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก แม้โรคไข้หวัดนกถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาแพร่ระบาดได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เป็นเส้นทางผ่านของการอพยพของนกต่างถิ่น ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักในการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ กรมปศุสัตว์ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน เป็นต้น


0…เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีกในฟาร์ม-โรงเลี้ยง
นายอำนวย เลี้ยวธารากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ แนะนำว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกควรศึกษา หาทางรับมือและเตรียมป้องกันซึ่งจะ มีแนวทางหลักๆคือ จัดทำเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิด มิดชิด ป้องกันลม ฝน นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ควรทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกเสมอตามสูตรที่อาสาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นโรคนิวคาสเซิล กันหลอดลมอักเสบ วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก วัคซีนฝีดาษไก่ เป็นต้น
ประการสำคัญถ้าพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อจะได้เข้าไปทำการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที


0….ประชุม..…..
ธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ เป็นประธานประชุม “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ปีก” โดยมี อำนวย เลี้ยวธารากุล. ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น