ปศุสัตว์เชียงใหม่เร่งแผนคุมเข้ม มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์-จุดขายเนื้อ

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้กำชับในแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 บังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ยุทธการสินค้าเกษตร สินค้า ผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ปลอดภัย ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้คำนึงถึงมาตรฐาน ความปลอดภัย
ในส่วนของปศุสัตว์ได้ควบคุมตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการเลี้ยง การผลิตจากฟาร์ม ที่มีการรับรองเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (จีเอพี.)สถานที่จำหน่าย และโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคหรือ ปศุสัตว์โอเค. โดยที่ผ่านๆมานั้นทางปศุสัตว์จะประสานงาน ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ป้องปรามโรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ จุดจำหน่าย แผงค้าขายเนื้อสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้มาตรฐาน ด้านสุขลักษณะตามที่กำหนดไว้

0..นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใม่ ล่าสุดมีใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์หรือใบ ฆจส.2 จำนวน 46 แห่ง ดำเนินการในขณะนี้ 41 แห่ง หยุดดำเนินการชั่วคราว 5 แห่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎกระทรวงการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ 2555
และยังมีผู้ประกอบการที่กำลังยื่นขอรับใบอนุญาต (ฆจส.1) การเปิดโรงฆ่าสัตว์ กำลังดำเนินการก่อสร้าง 4 แห่ง แยกเป็นที่อำเภอสันกำแพง 2 แห่ง อำเภอดอยสะเก็ดและไชยปราการแห่งละ 1 จุด ซึ่งทางสำนักงานฯยืนยันว่า ในการปฏิบัติงานตามนโยบายนั้น ได้ดำเนินการ ควบคุม พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายทุกแห่ง เร่งรัดโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎกระทรวงในการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พศ.2555 ตลอดจนดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามพรบ.การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่าย พศ.2559

0….ประชุม……….
สุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น