กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ในพื้นที่ 33 จังหวัด โดยเชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน, ลำปาง ,เชียงราย เข้าร่วมส่งเสริมเกษตรปลูกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น