เกษตรเชียงใหม่มุ่งตอบโจทย์ 5 ด้านแปลงใหญ่กับภารกิจ Coo & OT

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว) กิจกรรมการจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ อ. แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรสมาชิกจำนวนกว่า307รายพื้นที่กว่า 3,100 ไร่เข้าร่วมการจัดทำเวทีชุมชนในครั้งนี้

ระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็น1ในนโยบายสำคัญ จาก15นโยบาย ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนผ่าน chief of operation : coo มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน และoperation team :ot โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบนโยบายให้กับพื้นที่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานตามนโยบาย ที่สำคัญ และแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินตามนโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวนทั้งหมดในปีงบประมาณปี61 กว่า71แปลง เป็นแปลงชนิดสินค้าข้าว จำนวน 15 แปลง พื้นที่ 24,000ไร่ ดำเนินการใน10อำเภอ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว และหน่วยงานบูรณาการต่างๆเช่น กรมพัฒนาที่ดิน สำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

และกิจกรรมการจัดทำเวทีชุมชนในครั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการตลาดโดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) โดยในครั้งนี้นายวิสูตร เจริญเมืองมูล เกษตรอำเภอแม่อาย ได้ให้ข้อมูลว่า แปลงใหญ่ข้าว ของอำเภอแม่อายมีจำนวนทั้งหมด 3 แปลงจำนวนเกษตรกร 307 ราย พื้นที่ 3,100ไร่ โดยเป็นแปลงปี2560 จำนวน1แปลง ที่เหลือเป็นแปลงใหม่ อีก2แปลงเฉลี่ยแล้วแปลงละประมาณ 1,000ไร่ เกษตรกรจะได้รับความรู้รวมถึงระเบียบข้อบังคับกลุ่มกำหนดสิ่งที่จะเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์5ด้านที่เกิดตั้งแต่แปลงผลิตจนถึงการตลาดโดยการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานGAP โดยมีแปลงเรียนรู้ ขนาด 10 ไร่ในแปลงใหญ่ทั้ง 3 แปลงโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบโรงเรียนเกษตรกร พร้อมทั้งการลดต้นทุนตั้งแต่การเตรียมดินโดยใช้เครื่องจักรกลแบบถูกต้องลดต้นทุนร่วมกับภาคเอกชน จนกระทั่งเชื่อมโยงตลาดซึ่งผลจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเกษตรภายใต้แปลงใหญ่ข้าวสามารถขายข้าวได้สูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ 400 -600 บาทต่อตันและบางส่วนยังสามารถขายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น