กิจกรรมโครงการฝายชะลอน้ำ ป้องกันภัยแล้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยหล่อ ร่วมกับ สนจ.เชียงใหม่ อปท. และว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายก อบต.ดอยหล่อ ดำเนินกิจกรรมโครงการฝายชะลอน้ำงบประมาณ 155,000 บาท เพื่อป้องกันภัยแล้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ณ บ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น