ชลประทานเชียงใหม่ มั่นใจน้ำเพียงพอต่อความต้องการ ของเกษตรกรตลอดปี 61 แน่นอน

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งจากในปี 59 นั้น เป็นปีที่แม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำน้อยมาก ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการ โดยใช้การเปิดน้ำเป็นรอบเวร และตั้งกฎกติกาใช้ร่วมกันจนทำให้ทั้งสองจังหวัดผ่านวิกฤตภัยแล้ง จากการใช้น้ำร่วมกันในแม่น้ำปิง ทำให้ปีนี้ยังคงนำการบริหารจัดการที่ได้ผลสำเร็จ มาบังคับใช้ร่วมกัน ถึงปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

โดยในปีนี้ทางด้านชลประทานเชียงใหม่ เน้นย้ำในเรื่องแผนการปลูกพืชทางการเกษตร โดยเฉพาะช่วงเดือน เม.ย. เนื่องจากมักจะเกิดการแย่งน้ำกัน ระหว่างชาวสวนลำไยกับชาวนาที่ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรจะสูบน้ำพร้อมกัน 88 อ่าง ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำ ทางชลประทานจะเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ ในช่วงเดือน มี.ค.และเดือน เม.ย. จากปฏิทินการปลูกพืชทำให้แบ่งการจัดสรรน้ำเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ไว้ใช้ในเขื่อนแม่แฝกแม่งัด และใช้ในลุ่มน้ำปิง รวมทั้งยังสำรองไว้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมแปลงสำหรับหน้าฝนอีกด้วย

โดยการแบ่งรอบเวรการจ่ายน้ำ 23 สัปดาห์ ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค.สิ้นสุดจนถึงเดือน มิ.ย. จะส่งน้ำครบ 95 ล้านลบ.ม. สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่-ลําพูน เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ผลิตน้ำประปา ภาคการเกษตร 159,098 ไร่ และการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำมาก แต่ยังต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำที่ได้วางไว้ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้คาดว่าประมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรตลอดปี 61 อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น