28

เกษตรเชียงใหม่เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอฝาง เน้นเกษตรปลอดเผา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝางกล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลิ้นจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง มีพื้นที่การเกษตร 112,240 ไร่ เกษตรกร 9,357 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผลไม้ยืนต้นที่สำคัญ ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง ลิ้นจี่ มะม่วง พืชผัก ได้แก่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และข้าวโพดหวาน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) […]

ปศุสัตว์แพร่จัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ

ปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ดำเนินการจัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบกระบือดังกล่าวฯ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบกระบือเพศเมีย จำนวน 55 ตัว ให้บริการแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 19 ราย ๆ ละ 2-3 ตัว ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือ เพิ่มปริมาณการผลิตกระบือในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงกระบือ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน […]

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เสริมพลังร้อยใจรักษ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายเอกนรินทร์ ปินทะนา เกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามา เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป จึงเกิดเป็น “โครงการร้อยใจรักษ์” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อความผาสุข มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคมกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพ ,การเพาะเห็ด ,การผลิตไม้ตัดดอกเบญจมาศในโรงเรือน และใช้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่แก่เกษตรในกลุ่มมะม่วง, สนับสนุนบรรจุภัณฑ์,กระดาษห่อไม้ตัดดอก ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงคุณภาพ โดยมีตลาดรองรับจากเอกชนมาช่วยสนับสนุน อีกทั้งผลผลิตที่เหลือคัดเกรดก็นำมาต่อยอดแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หมักในรูปแบบต่างๆทั้งนี้เพื่อให้เกษตรมีอาชีพ รายได้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยืน

เกษตรเชียงใหม่ชูกระเทียมดีที่เวียงแหง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์กระเทียมในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกฤษนันท์ ทองทิพย์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงแหง และนายมานพ จริยา ประธานแปลงกระเทียมแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลดำเนินการจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ปลูกกระเทียม 20,573ไร่ คาดการณ์ผลผลิตปีนี้ประมาณ 63,484 ตัน อำเภอที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่ เวียงแหง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการและสะเมิง สำหรับอำเภอเวียงแหง กระเทียมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรใรพื้นที่ เพราะ เป็นแหล่งผลิตกระเทียมคุณภาพ เพราะมีอากาศหนาวเย็น และดินที่เหมาะสมแก่การปลูกกระเทียม ทำให้กระเทียมที่ได้มีกลิ่นฉุน และรสชาติดี สามารถเก็บไว้ได้นาน อำเภอเวียงแหงมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดถึง 7,600 ไร่ เกษตรกรรวมกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางการผลิต คือการปลูกตามระบบมาตรฐานGAP ตลอดจนถึงการตลาด เกษตรกรจะเริ่มปลูกช่วงตุลาคมหลังเก็บเกี่ยวข้าว จากนั้นดูแลให้น้ำประมาณ 10 วันต่อครั้งและ งดการให้น้ำประมาน 2 สัปดาห์ ก่อนเก็บผลผลิต ห้วงการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน […]

เกษตรเชียงใหม่ สร้างมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day โดยมี กฤษนันท์ ทองทิพย์ รักษาการเกษตรอำเภอเวียงแหง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ชานนท์ ดวงมณี ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เกษตรผสมผสาน) หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้กับเกษตรกร อำเภอเวียงแหง มีระยะห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 150 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างลำบาก เพราะมีภูมิประเทศเขาสูง อาณาเขตติดต่อกับรัฐฉานประเทศเมียนมา ทำให้มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร อาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ น้ำฝน เกษตรกรปลูกข้าวปีละครั้ง จากนั้นปลูกกระเทียม เลี้ยงสัตว์ ประมง โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคลุมแปลง เลี้ยงสัตว์ไม่เผา สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จัดองค์ความรู้การทำเกษตรผสมผสาน สร้างคลังอาหารของคนในชุมชน ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยมี […]

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่าย” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่าย” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายสนอง ส่งศรี ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ ดังกล่าว

ชวนสร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งภาคเหนือด้วย Honey Sensory  Profile

ศูนย์ฯผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการน้ำผึ้ง “สร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งภาคเหนือด้วย Honey Sensory  Profile” ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วม “โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง” ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดร.เอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้เล่าถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า แนวทางหนึ่งที่จะยกระดับน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำเป็นต้องผลักดันการสร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อเป็นอาวุธสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับสากล โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และเชียงราย มีศักยภาพในการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพดี แต่ยังไม่มีข้อมูลด้านประสาทสัมผัส กลิ่น รสชาติที่เรียกว่า “Honey Sensory  Profile” รวมถึงคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย การอักเสบ ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของน้ำผึ้ง มีผลต่อความชอบ การเลือกบริโภค และนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขาย สร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สมัครเข้าร่วมโครงการ […]

ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สพอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกผักในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสบสอย ต.ปางหมู เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นาย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกผักในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสบสอย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.การปลูกพืชผักสวนครัว 2.การปลูกไม้ผล 3.การปล่อยพันธุ์ปลา 4.การเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP รีดน้ำมันงาด้วยพลังงานกังหันน้ำ บ้านสบสอย กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านสบสอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนราชการระดับอำเภอ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(มีคลิป)น่าน จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้วิทยาการเทคนิคทางการเกษตร

น่านจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้วิทยาการเทคนิคทางการเกษตรใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ถั่วเหลือง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ถั่วเหลือง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับการเรียนรู้จากสถานีการเรียนรู้ต่างๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเว้นการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา อันเป็นต้นเหตุของปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ถั่วเหลือง ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรจังหวัดน่าน ได้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และเพื่อเรียนรู้วิทยาการเทคนิคใหม่ ๆ โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดน่านในทุกขั้นตอน ซึ่งรวมไปถึงการให้ความรู้จากนิทรรศการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดน่าน มีผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้สูงขึ้น โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) […]

กรุงเทพโปรดิ๊วส ชูระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด-เทคโนโลยี พิชิตฝุ่น PM 2.5

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือ ซีพีเอฟ ได้พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาตั้งแต่ปี 2559 นับเป็นบริษัทแรกของไทยที่นำระบบนี้มาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางเกษตรสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกที่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า และการเผา ตามนโยบายของเครือซีพี “ไม่รับและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่า และพื้นที่ที่มาจากการเผา” เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด (Corn Traceability) ช่วยให้บริษัททราบถึงข้อมูลสำคัญของเกษตรกรและที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงพื้นที่ปลูกที่ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึง วิธีการปลูก ตลอดจนสามารถติดตามการเผาแปลง ซึ่งปัจจุบัน ปัจจุบัน มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดกว่า 40,000 ราย และพ่อค้าพืชไร่ อีกกว่า 600 ราย เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกษตรกร ลงทะเบียนซื้อขายผลผลิตผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ ครอบคลุมพื้นที่ปลูก กว่า 2 ล้านไร่ ปัจจุบัน การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับกิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ทั้งหมด ขณะเดียวกัน กรุงเทพโปรดิ๊วส ยังขยายผลการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดไปใช้ใน 7 ประเทศ […]

เกษตรเชียงใหม่ เชิดชูเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ระดับจังหวัด ปี 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมสวนเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดปี 2567 สาขาทำสวน ณ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวจิรฐา หินเดช เกษตรอำเภอสันกำแพง ร่วมให้ข้อมูลดำเนินงานในครั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบ นายคนึง ซาวปิง กล่าวว่าเดิมทีเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัท และประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่ด้วยการผันผวนของเศรษฐกิจจึงหันมาทำการเกษตร บนพื้นที่ 15 ไร่ เริ่มจากปลูกข้าว แต่ก็ประสบปัญหาด้านราคา และระบบพ่อค้าคนกลาง ตลาดมีการแข่งขันสูง จึงปรับแบ่งพื้นที่ปลูกมะยงชิด จำนวน 8 ไร่โดยใช้ตลาดนำการผลิต จึงคัดเลือกมะยงชิด เป็นไม้ผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด และดูแลรักษา ไม่ยุ่งยาก โรคและแมลงที่เป็นศัตรูก็มีไม่มาก จึงคัดเลือกพันธุ์ต้นมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้ามาปลูกบนพื้นที่ 5 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ เดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งปกติแล้วทั่วไปมะยงชิดสามารถแบ่งเกรดขนาดออกเป็นขนาดไม่เกิน 16 ลูกต่อกิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 20 ลูกต่อกิโลกรัม และมากกว่า 20 ลูกต่อกิโลกรัม แต่ที่สวนแห่งนี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาด […]

สาวเมืองแพร่ปลูกหม่อน พร้อมส่งเสริมเกษตรกรสร้างรายได้เสริมจากการปลูกหม่อน

สาวเมืองแพร่ปลูกหม่อน พร้อม ส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจปลูกหม่อน ทำน้ำผลไม้ สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร รับซื้อราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ว่า ที่สวนเอกรักษ์ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พื้นที่กว่า 5 ไร่ ได้มีการฟื้นฟูสภาพดิน และขยายพื้นที่ปลูกต้นหม่อน เพิ่ม จากเดิมที่ปลูกแล้ว 3 ไร่ ในพื้นที่เดิมที่เก็บผลผลิต เพื่อนำมาผลิตน้ำหม่อน และนำออกจำหน่าย สู่ตลาดในกรุงเทพมหานคร สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกหม่อน อีกทั้งศูนย์วิจัยหม่อนไหมจังหวัดแพร่ได้เข้ามาส่งเสริมละให้คำแนะนำในการดูแลบำรุงรักษา กระบวนการในการให้ผลผลิตที่มากต่อต้น และเพียงพอต่อการนำไปทำน้ำหม่อนออกจำหน่าย นางเพ็ญ อำนวยเดชกร เจ้าของสวน เอกรักษ์ เปิดเผยว่า การปลูกหม่อน เพื่อนำผลผลิตมาทำน้ำผลไม้โดยผ่านขั้นตอนกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัย เป็นแนวคิดเมื่อ 10 ปีก่อน เนื่องจากเล็งเห็นว่า ลูกหม่อน มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งทานผลสด และ นำไปทำน้ำผลไม้สดปราศจากน้ำตาล บรรจุขวดและผ่านขั้นตอนกรรมวิธีก่อนออกจำหน่าย แรกๆ ได้เริ่มปลูกแซมกับสวน ต้นมะขามป้อม และสวนกล้วย พันธ์หม่อนที่ปลูกคือพันธ์ เชียงใหม่ 60 ที่ให้ผลผลิตลูกใหญ่ […]

เกษตรเชียงใหม่เปิดตลาดเรียนรู้แก่พี่น้องชาวแพร่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวต้อนรับคณะการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ในกิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2555 เป็นเวลากว่า 12 ปีที่ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐาน GAP ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ โดยเรียนรู้การบริหารจัดการจัดจำหน่ายตลอดจนวิธีการดำเนินในรูปแบบคณะกรรมการ ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้และช่องทางกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคที่ต้องบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย จนกระทั่งได้รับความสนใจจากตลาด Modern Trade เช่น BIG C ในหลายๆสาขาของจังหวัด นำสินค้าไปจำหน่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ และที่สำคัญยังขยายผลนำสื่อออนไลน์มาช่วยในการทำประชาสัมพันธ์และจำหน่ายจนกระทั่งตลาดเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

สคทช.ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ คทช.

สคทช.ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนในพื้นที่ คทช. บ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก และพื้นที่ คทช. บ้านพนาไพร จ.น่าน                ดร.รวีรรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ คทช.บ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก และพื้นที่ คทช. บ้านพนาไพร จังหวัดน่าน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ มาปรับใช้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกินและอยู่อาศัย รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดน่าน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สคทช. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567        นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากที่มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ […]

พ่อเมืองเชียงใหม่ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร มอบหมายให้ นายศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เจรจารับซื้อผลผลิตกะหล่ำปลี ที่กำลังให้ผลผลิตในฤดูกาล ปี 2567 ช่วยเกษตรกร ผู้ปลูกกะหล่ำปลี ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง พร้อมนายอโนทัย เกิ้อปัญญา เกษตรอำเภอ นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายก อบต.กึ๊ดช้าง นำเกษตรกร ผู้ปลูกกะกล่ำปลี เจรจาข้อเสนอ ต่อคณะทำงานในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ราคากะหล่ำปลีหน้าสวนอยู่ที่ 2-1.5 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรได้รับความผลกระทบด้านราคา และในช่วงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ นี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวน 500 ตัน จึงขอให้ทางภาครัฐ […]

ราคาทองคำและเงินบาท ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

ราคาทองคำสปอตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในจอร์แดน ทำให้ทหารสหรัฐฯ ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บ และมีการประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะทำให้สหรัฐ โจมตีอิหร่านกลับก็ได้ สถานการณ์ดูเหมือนจะตึงเครียดต้องจับตาดูท่าทีของสหรัฐฯ เงินดอลลาร์เมื่อวานอ่อนค่าลงเล็กน้อย ยูเอสดีดอลลาร์อินเด็กซ์  103.45 ส่วนกองทุน SPDR เมื่อวานขายทองคำออกมาติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขายออกมา 1.16 ตัน ราคาทองคำสปอตปิดตลาดเมื่อคืน 2,031 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13 ดอลลาร์ วันนี้เริ่มประชุมเฟดเป็นวันแรกและจะทราบผลในคืนวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ 2 ตัว 1. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน มกราคม ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 113.9 2. จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เดือน ธันวาคม ตลาดประเมินว่าอาจจะออกมาไม่ดีก็คือลดลงเหลือ 8.73 ล้านตำแหน่ง ตัวเลขทั้งสองตัวนี้ถือว่าสำคัญแล้วก็อาจจะมีผลกับราคาทองคำได้ถ้าเกิดแตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ว่าสำหรับไฮไลท์ที่สำคัญสัปดาห์นี้จริงๆก็คงเป็นเรื่องการประชุมเฟดเป็นหลัก แนวโน้มราคาทองคำถ้าดูทางด้านเทคนิคน่าจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพแต่ก็ยังติดแนวต้าน แนวต้าน 2,037 ดอลลาร์ ผ่านขึ้นไปได้ 2,015 ดอลลาร์ แนวรับด้านล่าง 2,015 ดอลลาร์ และ […]

(มีคลิป) “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ร่วมกับ แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ที่ แปลงผักบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางละมัย กัลยา ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการน้อมนำพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม “ทางนี้มีผล […]

ชาวหอมหัวใหญ่ แม่วางยิ้มออก ผู้ประกอบการรับซื้อกก.ละ 15 บาท

ชาวหอมหัวใหญ่ แม่วางยิ้มออก ผู้ประกอบการรับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2567 ที่สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นำผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกค้าส่ง และผู้ประกอบการส่งออก รวมทั้งสถานีบริการน้ำมันอีก 4 แห่ง ร่วมทำข้อตกลง กับเกษตรผู้ปลูกพืช 3 หัว ทั้งหอมหัวใหญ่ จากอำเภอแม่วางและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรปลูกหอมแดง จังหวัดลำพูน และผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยทำสัญญารับซื้อ หอมหัวใหญ่ล่วงหน้า จากเกษตรกร ทั้งหมดกว่า 23,300 ตัน ให้ราคากิโลกรัมละ 15 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ ซึ่งผู้ประกอบการจะนำไปแปรรูปและส่งออก ขณะเดียวกันสถานีบริการน้ำมันทั้ง […]

เกษตรเชียงใหม่ แจ้งผู้ปลูก 3 หัวขึ้นทะเบียนเกษตรกร รักษาสิทธิ์กับภาครัฐ

วันที่ 24 มกราคม 2567เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ MOU ซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการ กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับเชียงใหม่ ร่วมกำหนดรายละเอียดในข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ เรื่องราคา ระยะเวลาการรับซื้อ ศักยภาพผลผลิตที่กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งให้ทางผู้ประกอบการได้ และเป็นการช่วยเหลือผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปีการผลิต 2567 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การผลิตหอมหัวใหญ่ จำนวน 6,222 ไร่ มีผลผลิตรวม 29,143 ตัน เกษตรกร 1,523 ราย ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง มกราคม-เมษายน อีกทั้งพืชหัวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อีก 2 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ที่มีพื้นที่การผลิตมีพื้นที่ 20,573 ไร่ และหอมแดง 8,827 ไร่ […]

1 131 132 133 134 135 138