ประกาศขออภัย

ประกาศ
ตามที่ข้าพเจ้า นายสุขสถิต เคหา ได้ติดประกาศข้อความว่า “อาคารชุดวันพลัส คอนโด คลองชล คลับ (สระว่ายน้ํา ร้านค้า ฟิตเนต ฯลฯ) เป็นกรรมสิทธิ์ผูกพันตามสัญญาของอาคาร ชุดวันพลัส คอนโด คลองชลประทาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินคดี” ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง

ข้าพเจ้า นายสุขสถิต เคหา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและข้าพเจ้าต้องขออภัย บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิ่ง จํากัด เป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น