ตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ราษฎรบริวรป่าลุ่มน้ำปาย-น้ำของ อันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริ

0
25

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำปาย – ลุ่มน้ำของ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ พื้นที่บ้านนาอ่อน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า ทั้งนี้ คณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หมู่บ้านพัฒนาคู่ขนาน ณ บ้านแม่อุมอง ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า โดยได้นำเกษตรกรบ้านนาอ่อน ที่มีความสนใจในการ ร่วมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตด้านการเกษตร ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่บ้านนาอ่อน ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน กับทีมเกษตรกรบ้านแม่อุมอง ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจ ประสบการณ์ที่ดีให้แก่เกษตรกร บ้านนาอ่อนเป็นอย่างดี

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในการเข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นอย่างดี และขอขอบคุณสถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อน การดำเนินงาน ณ พื้นที่บ้านแม่อุมอง จนสามารถสร้างแปลง สาธิตด้านการเกษตรต้นแบบที่เป็นรูปธรรม ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหันมาปลูกพืช ที่ใช้พื้นที่น้อย แต่สามารถสร้างรายได้ให้พออยู่พอกิน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าและการใช้สารเคมี ในการทำการเกษตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น