จ.แพร่ จัดงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ลานวัฒนธรรม

0
66

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานวัฒนธรรม หมู่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ลายจุดโดยชีววิธี โยมีนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานนนนาการจัด งาน โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จาก นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
เกษตรจังหวัดแพร่ รายงานว่า หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นศัตรูพืชต่างถิ่นที่เข้ามาระบาดในเประเทศไทย เป็นศัตรูสำคัญและเกิดการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ส่งผลให้ข้าวโพดของเกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยเกิดการระบาดมาตั้งแต่ช่วงฤดูแล้ง จนเข้าสู่ฤดูฝน ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน จำนวน 171,854.75 ไร่ พบพื้นที่ระบาดของหนอนกระทู้ จำนวน 65,478.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยราชการในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จัดงานวันรณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ลายจุดโดยชีววิธีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และส่งเสริมให้เกษตรกรยอมรับวิธีการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งเป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืน
ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้จัดสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่สถานีความรู้เกี่ยวกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สถานีแนวทางการป้องกันกำจัด สถานีการสาธิตและการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยชีววิธี และสถานีมาตรการการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สอนการทำกับดักผีเสื้อกลางคืน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการวางไข่เข้าทำลายข้าวโพด แนะนำการใช้แตนเบียนไข่ทริคไตรโคแกรมม่า และปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงข้าวโพดที่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

ทั้งนี้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนั้นมีวงจรชีวิตประมาณ 30-40 วัน โดยตัวเมียซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนจะวางไข่ใต้ใบในเวลากลางคืน ประมาณ 1,000-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน ตัวหนอนจะมี 6 วัย ระยะ 14-22 วัน ตัวโตเต็มวัย ความยาว 3.2-4 เซนติเมตร และจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ จำนวน 7-13 วัน เป็นตัวเต็มวัย 15-21 วัน
ในการจัดงานวันนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาถูก ผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด การแสดงบนเวทีจากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร โรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกับมีการแจกรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรม เป็นที่สนุกสนานกันตลอดทั้งวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น