รับสมัครงานด่วน! โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

0
179
เรื่องโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใน 4 ตำแหน่ง  25 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,200 บาท
  • คุณสมบัติของตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาการดูแลผู้สูงอายุ สาขาการตลาด สาขาเครื่องกล สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทนและคุณสมบัติของตำแหน่ง ดังนี้
1.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท หรือ
2.) มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในหน้าที่ และมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือ
3.) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน การช่วยเหลือดูแลคนไข้ขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล อาทิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี  อัตราค่าจ้าง  8,300 บาท
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 8,300 บาท
  • คุณสมบัติของตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่หมดอายุ)
4. ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน  8,300 บาท
  • คุณสมบัติของตำแหน่ง  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการประชาสัมพันธ์  สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง  ตั้งแต่วันที่  4 – 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง  โทร.053-908500  ต่อ 60447 , 60448  หรือเข้าดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.suanprung.go.th กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. 053-908500

ร่วมแสดงความคิดเห็น