รับสมัครงานด่วน! โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

0
134
เรื่อง   โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน ๔ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา  ดังนี้
๑. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๖  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน ๑๒,๐๙๐ บาท คุณสมบัติของตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  ๒  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๔๙๐ บาทคุณสมบัติของตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการเงินและ การธนาคาร สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน ๑๔,๔๙๐ บาท คุณสมบัติของตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงินและ การธนาคาร สาขาเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท คุณสมบัติของตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง  ตั้งแต่วันที่  ๔ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง  โทร.๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ต่อ ๖๐๔๔๗ , ๖๐๔๔๘  หรือเข้าดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.suanprung.go.th กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น