เยาวสตรีศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชการที่ 9 สร้างฝายหินแหล่งต้นน้ำ

0
67
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท แก่ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบโอน ปวช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 184 คน
เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชการที่ 9 พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสร้างฝายหิน ฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อการฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ ต้นทางเป็นป่าไม้ลำธาร ปลายทางเป็นประมง ผสมกับเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และโคนม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น