สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร จนท.ท้องถิ่น

0
193
 1. มีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
 • มีความรู้และความชำนาญภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น เป็นอย่างดี (หากมีผลสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น N1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office Word, Exce

2.เงื่อนไขการจ้างงาน

 • เงินเดือน : ตามเงื่อนไขที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯกำหนด (ขึ้นอยู่กับวัยวุฒิและประสบการณ์ ตกลงในการสัมภาษณ์)
 • เวลาทำงาน: 08:30 – 17:00 น.
 • เริ่มงาน 6 มกราคม 2563 (โดยประมาณ)

3.สถานที่ปฏิบัติงาน

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4.รายละเอียดของงาน

งานสำนักงานโดยรวม

5.วิธีการสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่าย มาทางไปรษณีย์ถึงสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ แผนกกงสุล

 • รายละเอียดของประวัติ

รูปถ่าย, ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, E-mail Address, ประวัติการศึกษา (แนบพร้อมใบรับรองการจบการศึกษา รวมถึงใบรับรองผลการเรียน), ประวัติการทำงาน, คุณสมบัติ (รวมถึงคุณสมบัติด้านภาษาอื่นๆ เช่น ผลสอบ JLPT, TOEIC, TOEFL)

 • ระยะเวลารับสมัคร

หมดเขต 10 ตุลาคม 2562

 • ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แผนกกงสุล อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

6.วิธีการคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร จะแจ้งกำหนดนัดหมายสัมภาษณ์ ประมาณกลางเดือนตุลาคม และจะพิจารณาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์(ภาษาญี่ปุ่น)และสอบข้อเขียน ทั้งนี้เอกสารที่ส่งมาสมัครทั้งหมด จะไม่คืนให้ทุกกรณี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2562
https://www.chiangmai.th.emb- japan.go.jp/itpr_th/announcement_th20190906.html

ร่วมแสดงความคิดเห็น