หม่อมหลวงปนัดดา สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

0
17
เช้าวานนี้ (13 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย” ให้แก่ นายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทนายความ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ยุวชนประชาธิปไตย ที่เคยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จากจังหวัดต่างๆ รวม 14 จังหวัด
ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น