ขบวนกระทงใหญ่ ลำดับที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

0
24522

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและต่อยอดภูมิปัญญาของชาวล้านนา อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จึงได้รังสรรค์มหากระทงบุษบก “ราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา ธำรงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า ฮักษาภูมิผญาแห่งบรรพชน” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า และรักษาภูมิปัญญาแห่งบรรพชน โดยนำเสนอรูปแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณีที่สง่างามแห่งเมืองนครพิงค์ที่ธำรงคงมั่นมายาวนานถึง 723 ปี
ด้วยรูปลักษณะมหากระทงบุษบกอันวิจิตร เนรมิตขึ้นด้วยฝีมือเชิงช่างแห่ง “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” บรรจงสรรค์สร้างจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านภูมิปัญญา อันมีจักสาน ดุนโลหะ ปั้น หล่อ ก่อเป็นพระเจ้าดอกไม้ วิจิตรงดงามสะท้อนความศรัทธาสูงส่ง เพื่อน้อมถวายองค์พระรัตนตรัย ทั้งยังสำแดงถึงจังหวัดเชียงใหม่เมืองที่รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลกอย่างแท้จริง มหากระทงบุษบกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น้อมอัญเชิญดวงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “วปร” มาประดิษฐานในซุ้มบุษบกเรือนแก้ว เปรียบดังที่ประทับแห่งองค์พระนารายณ์ มีองค์พระมหาเทพพิฆเนศวร์มหาปัญญาจารย์ ผู้เสกสรรศิลปะวิทยาการทั้งปวงแก่มวลมนุษย์ ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าคุ้มภัยให้ชาวไทยทั้งผองมีความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มศาสนาแห่งพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งมีองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถือฉัตรทองคอยพิทักษ์ป้องภัยมิให้อริราชศัตรูมากล้ำกรายไพร่ฟ้าในขอบขัณฑ์ มีพระยานาคราชบันดาลน้ำฟ้า วารีสายให้อุดมสมบูรณ์ ผืนดินเย็นชุ่มแลเพิ่มพูนด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ประชาชนสุขเกษมสำราญสืบปรากฏ เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองยอยศเกียรติหล้าเกริกไกร
ปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่จึงขอน้อมถวายเครื่องราชสักการะบายศรีมหามงคล 9 ชั้น บายศรีนมแมว เครื่องบริวารสำรับคาวหวาน นับเป็นความสง่างามแห่งอริยะประเพณีวัฒนธรรมเมืองรัตนติงสาอภินวปุรีสรีคุรุรัฎฐพระนครเชียงใหม่ที่สืบมาช้านาน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และจักขอเทิดทูนพระเกียรติคุณพระเกียรติยศให้ปรากฏไว้สืบกาลนาน
ข้อมูลส่วนประกอบสำคัญมหากระทงบุษบก “ราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา ธำรงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า ฮักษาภูมิผญาแห่งบรรพชน”
1. พระปานปอง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากดอกไม้แห่งศรัทธา ผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่รื้อฟื้นภูมิปัญญาล้านนา – ไทใหญ่ ด้านการสร้างพระพุทธรูปจากดอกไม้ โดยสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ ตามความเชื่อที่ว่าพุทธานุภาพ จะบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านเมือง
2. พระพิฆเนศวร์ มหาเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ ซึ่งชาวราชภัฏเชียงใหม่เคารพบูชา และรวมใจกันสร้างขึ้นโดยหล่อเป็นปัญจโลหะ ลงรักปิดทองด้วยเทคนิคของสล่าล้านนาโบราณ
3. ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สร้างจากไม้สักทอง ฉลุลาย ลงรักปิดทอง ประดับแก้วจีน กระจกโบราณของชาวล้านนา ภูมิปัญญาที่เลือนหายและได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ในทศวรรษ 2560
4. ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตราพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างจากโลหะทองแดงดุนลาย ลงรักปิดทอง ด้วยเทคนิคของสล่าล้านนาโบราณ
5. บายศรีหลวง 9 ชั้น ประดิษฐ์จากผ้า โดยใช้ต้นแบบจากบายศรีหลวงในพิธีทูลพระขวัญ รัชกาลที่ 7 ในคราวเสด็จฯ มณฑลพายัพ เมื่อพุทธศักราช 2469
6. วิมานบุษบก และสัปทนหลวง รังสรรค์จากเส้นตอก ถักทอด้วยความเพียร สื่อความหมายถึงความสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจของชาวราชภัฏเชียงใหม่ในการสร้างคนดีสู่ท้องถิ่นและชาติไทย
7. หงส์ สัตว์ป่าหิมพานต์ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคล สร้างจากใบลาน ใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสืบอายุพระพุทธศาสนา
8. ดอกไม้มงคล สร้างสรรค์จากเส้นตอกขนาดเล็ก ถักทอต่อยอดภูมิปัญญา ประกอบด้วย ดอกมงคล 9 ชนิด ได้แก่ ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ดอกสบันงา ดอกเกตถวา (หรือดอกพุดซ้อน) และดอกบุนนาค
9. ดอกไม้เงิน – ดอกไม้คำ สร้างสรรค์จากแผ่นเงินแผ่นทอง เป็นดอกไม้มงคล ใช้บูชาพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวล้านนาเคารพสักการะ
10. เครื่องประดับ การออกแบบเครื่องศิราภรณ์และเครื่องประดับของสาวงามประจำรถกระทง สร้างสรรค์จากตอกไม้ไผ่ย้อมสี สานเป็นเครื่องศิราภรณ์ ประดับด้วยวัสดุที่มีความแวววาวแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศาสตร์และศิลป์ที่นำมาหลอมรวมได้อย่างลงตัว
ที่มาข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น