นักเรียนโรงเรียนหอพระ เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท

0
123
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (The Foundation for the Education of Rural Children : FERC) จำนวน 2 คน คือ นางสาวมนต์ธิณา สุทธิบุตร. ม.4/1 นายทักษะ จันทะบุบผา. ม.4/1
โดย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท The Foundation for the Education of Rural Children : FERC ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) โดยประธานกรรมการ Mr. Marc Dumur พร้อมด้วยกรรมการ และ Sponsor ผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทุนละ 12,000 บาทต่อปี สำหรับนักเรียนที่ยากจน เป็นคนดี และเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักเรียนทุน รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 11 จำนวนทั้งสิ้น 65 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น