จัดโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน

0
164
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผวจ.แพร่ เผยว่า จากปัญหาหมอกควันในจังหวัดแพร่ เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยหลักที่มาจากลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม ความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ มีการเผาในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และสาเหตุที่มาจากการกระทำของมนุษย์ได้แก่ การเผาพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทางหลวง ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนให้เกิดความตระหนักในการลดปัญหาการเผาในพื้นที่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน โดยใช้โครงการธนาคารใบไม้มาเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่
โดยการนำใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาฝากกับธนาคาร เพื่อรวบรวมและนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งหากทุกหมู่บ้านดำเนินการตามแนวทางโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดแพร่ พื้นที่ ที่เกิดการเผาก็จะลดลง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการธนาคารใบไม้ที่จังหวัดแพร่ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น เพื่อลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดโครงการธนาคารใบไม้ในชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดแพร่ทั้งหมด 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการธนาคารใบไม้ จำนวน 1,000 เล่ม ตามจำนวนหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทุ่งศรี หมู่ 2 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ดำเนินการตามโครงการธนาคารใบไม้ และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและได้ดำเนินการมาหลายปี จนประสบผลสำเร็จ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและจะเร่งดำเนินการขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สมาชิก อส.อ.หนองม่วงไข่ที่ 8 จัดทำ “ธนาคารใบไม้” และเสวียน รอบต้นไม้บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ และได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านจัดทำธนาคารใบไม้ ตามมาตรการเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในทุกหมู่บ้านแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น