รร.แม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รับการประเมินการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่

0
772
รร.แม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2562
ในการนี้ นายเทียม วันมหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการประเมิน คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น