เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

0
35

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก
และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎร์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล รวม 39 หมู่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์จากภัยหนาว
ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าว
ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 3 ราย และพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จำนวน 3 ราย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่
ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และหุบเขา ทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดทั่วทุกพื้นที่ จากสถานการณ์ภัยหนาวทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้นำเครื่องกันหนาวมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วรวม 11,293 ราย และยังคงมีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาวอีก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และในพ.ศ.2562 จังหวัดน่าน ได้สำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวมีราษฎรต้องการเครื่องกันหนาว อีกราว 110,927 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น