ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง ปลื้มได้ 7 รางวัลโรงเรียนและห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ในงานวันครู พ.ศ. 2563

นายอนุสรณ์ พรมรังการ ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 โดย นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มีนโยบาย “ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นปีแห่งคุณภาพและคุณธรรม” โดยมีโครงการห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ เป็นโครงการรองรับตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการเน้นให้โรงเรียน และห้องเรียนจัดการบริหาร และการเรียนการสอนรวมถึงคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และประกาศให้โรงเรียนได้นำเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทบทวนการดำเนินงานตามโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และคัดเลือกห้องเรียน/ โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ปีการศึกษา 2562 และการประเมินคงสภาพห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นห้องเรียน/โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ปีที่ 2 รวมถึงการประเมินและคัดเลือกห้องเรียนดีเด่น โรงเรียนดีเด่นของแต่ละกลุ่มเครือข่ายการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 และเกณฑ์การประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 -7 มกราคม 2563 โดยจะมอบรางวัลในงานวันครูในแต่ละอำเภอ โดยอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่จะมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ในฐานะ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุ่งกวาว” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในทุกด้านมาโดยตลอด จากการประเมินคุณภาพโรงเรียน และห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งการประเมินโรงเรียนคุณภาพ มี 5 หลักเกณฑ์ 20 รายการประเมิน และการประเมินห้องเรียนคุณภาพมี 3 หลักเกณฑ์ 21 รายการประเมิน ปรากฏว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนและห้องเรียน “คุณภาพต้นแบบ”ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 รายการ โดยจะได้รับรางวัลยกยกเชิดชูเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2563 จำนวน 7 รางวัล ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษามามาอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย

1. โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนประเมินสูงสุดตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ และการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน “GQCC ๔ สร้างสู่คุณภาพรัฐราษฎร์บำรุง” โดยนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้รับรางวัล
2. ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ต่อเนื่องปีที่ ๒ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๒) ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนประเมินสูงสุดตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ และการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน “การพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)” โดยนางสาวอมรรัตน์ คำพับ เป็นผู้รับรางวัล
3. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษเป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนสูงสุดในการประเมินตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ และการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน “การใช้กิจกรรมบันได 6 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔” โดยนางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ เป็นผู้รับรางวัล
4. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสุนทราภรณ์ ปัญหา ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนสูงสุดในการประเมินตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพและการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน “ออมเงินในวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า” โดยนางสุนทราภรณ์ ปัญหา เป็นผู้รับรางวัลห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนในการประเมินตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ และการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ชื่อผลงาน “อ่านเขียนสะกดคำสระเดี่ยวได้ถูกต้อง ไม่บกพร่องการสื่อสาร” โดยนางสาวเพ็ญพรรณ เตโช เป็นผู้รับรางวัล
6. ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้คะแนนในการประเมินตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพและการประเมินผลงาน/นวัตกรรมปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดีเด่น (คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ชื่อผลงาน “ตะกร้าจากกล่องนม” มหัศจรรย์ของเหลือใช้” โดยนายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า เป็นผู้รับรางวัล
7. รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่หน่วยงาน องค์กร พื้นที่ อำเภอ ในการขับเคลื่อนนโยบาย “ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นปีแห่งคุณภาพและคุณธรรม” ของ สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น