ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนสิรินธร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ

“ความสัตย์ซื่อสุจริต และความเพียร ย่อมก่อให้เกิดปัญญานำพาชีวิตลูกหลานสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นเกราะป้องกันตัวจากความไม่ดี เป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทย เป็นกำลังใจให้แก่กันในยามนี้ เพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้”

บ่ายวันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา

เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ร่วมแสดงความคิดเห็น