มทร.ล้านนา โชว์นวัตกรรมจากงานวิจัย สถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สาย

มทร.ล้านนา โชว์นวัตกรรมจากงานวิจัย สถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สาย ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสัมมนากลุ่มหัวกะทิ เรื่องพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลจากการวิจัยพัฒนาแก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจ ได้รับรู้รับทราบถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอัดประจุแบตเตอรรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า แทนยานยนต์เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การสัมมนาดังกล่าวฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟ้ฟ้าแบบไร้สายเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุม 305 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำหรับเทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย ที่กลุ่มพลังงานสะอาด ทำการวิจัยและพัฒนาเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องต่อสายไฟฟ้า ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีจุดสัมผัสทางไฟฟ้า ปัจจุบันเทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายมีความก้าวหน้ามากในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี และเยอรมัน เป็นต้น สำหรับในประเทศไทย ยังมีการพัฒนาในระดับเริ่มต้น โดยที่ผ่านมามีการวิจัยส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายในระดับร้อยวัตต์ หรือส่งกำลังไฟฟ้าได้ในระยะไม่กี่เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย สามารถสอบถามได้ที่ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-218618 หรือ +66 53218 618

ร่วมแสดงความคิดเห็น