ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ เพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิด เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และภาคประชาชน เข้าร่วมการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้เปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ ระว่างวันที่ 3-17 มกราคม 2563 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่วยในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับการจัดเสวนาดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในหัวข้อ “หลักการ เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายวชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจาร์ยประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจาร์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ การทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สภาวิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการเสวนากว่า 150 คน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ได้มีข้อสั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยมีหลักการสำคัญ คือ การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษหลังจากการยกร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. คือการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากนั้นจะเสนอเข้าไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและตรวจร่างโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะส่งต่อไปยังรัฐสภา เพื่อตั้งกรรมาธิการพิจารณาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น