แม่สะเรียงรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในหัวข้อ “เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้าย”

วันนี้ 15 ม.ค. 63 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ในหัวข้อ ”เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้าย” โดยมีนางพัชรี สัมถาวร ประธานกลุ่มสตรีแม่สะเรียง นำกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 150 คน เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยผ่านกิจกรรมการทำกลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน และการทำเวทีเครือข่ายสหวิชาชีพ มีการนำเสนอตัวอย่างความรุนแรงในสตรี และเด็ก ที่ถูกทำร้ายจำนวนมาก ซึ่งบางรายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินคดีตามกฏหมาย แต่อีกหลายรายยังเข้าไม่ถึงกลไกลตามกฏหมาย อีกทั้งได้ทำกิจกรรมชุมชนนำร่อง พัฒนากิจกรรมและความร่วมมือในการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว

โดยผลสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงโดยภาพรวมปี 2556 ของศูนย์เฝ้าระวังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าภาคเหนือมีผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง ยังประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ การถูกแสวงประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การถูกกดขี่ด้านแรงงาน รวมถึงการเข้าไม่ถึงการรับบริการสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์การเข้ารับการศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลสิทธิในกฏหมายยังไม่มากนัก และจากการทำงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับเครือข่ายเพื่อหญิงล้านนา 12 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้ ”โครงการยกระดับความเข้มแข็ง แกนนำสตรีชนบท เพื่อสุขภาวะของผู้หญิงและครอบครัว” สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปซึ่งดำเนินกิจกรรม การให้ความรู้แกนนำสตรี แม่หญิงล้านนา 12 จังหวัด มาแล้วเกือบ 3 ปี (2559-2562) และจะยังดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น