(มีคลิป) นครเชียงใหม่ ตรวจเข้ม ! มาตรฐานสถานศึกษาช่วงโควิด

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ทน.เชียงใหม่ ) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น คณะผู้บริหาร ทน.เชียงใหม่ ซึ่งมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และดำเนินการ ตามมาตรการทางสาธารณสุข ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้การบริหารจัดการ สถานศึกษาในสังกัดนั้น ทน.เชียงใหม่ มีการประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ,โรงเรียนในสังกัด

ตลอดจนบุคลากร ครูผู้สอน รวมถึงกรอบแนวทางมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษาทุกระดับชั้นเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) แจ้งแนวทาง จัดการศึกษา การเรียน การสอน ที่สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) (สมศ.)มีหนังสือแจ้งมายังองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ให้ดำเนินการตามเหมาะสม ในสถานการณ์ช่วงโควิดนี้ สำหรับแนวทางที่สถานศึกษาในสังกัด ทน.เชียงใหม่ ดำเนินการนั้น จะมีการชี้แจง ผู้ปกครอง ในแนวทางการคัดกรอง การจัดการเรียนการสอน การนำบทเรียนที่เกิดขึ้น ในศูนย์เด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแม่คือ (ทต.แม่คือ ) ซึ่งตามมาตรการที่จัดการนั้นมั่นใจว่า “ไม่น่ากังวล” แม้จะมีคลัสเตอร์เกิดขึ้น ในหลายๆพื้นที่ แต่ในสถานศึกษา สังกัด ทน.เชียงใหม่ มีมาตรการเข้มข้น มีการบูรณาการแผนความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วน ขณะนี้ไม่น่ากังวล และการจัดหาวัคซีน เพื่อให้กลุ่มุคลากรทางการศึกษา ก็มีการประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วเป็นระยะๆ

ขณะเดียวกันส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หน่วยศึกษานิเทศก์ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน งานสาธารณสุข ก็ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทน.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษา พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองทุกท่าน มั่นใจว่า ทน.เชียงใหม่ ดูแลบุตรหลานท่านอย่างใกล้ชิด “

ร่วมแสดงความคิดเห็น