แพร่ จัดงานวันคนพิการสากล มีภาคีเครือข่ายคนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรพิการ

0
116

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบาย แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเสมอภาคอย่างคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอการทางสังคมอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อเชิดชูเกียรติให้บุคคล องค์กร หน่วงงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและที่เป็นแบบอย่างทางสังคม

นางสาวบงกช สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ด้วยองค์การประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล เป็นประจำทุกปี โดยส่วนกลางจัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และส่วนภูมิภาคกำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 กำหนดประเด็นหลัก คือ “การเสริมพลังคนพิการและประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมงานประกอบด้วย คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายองค์กรพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน จำนาน 1,000 คน


ร่วมแสดงความคิดเห็น