“บุญธรรม เกี้ยวฝั้น” ผอ.วท.แพร่ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์” ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

0
546

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่ มาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 วงการศึกษาจังหวัดแพร่ มีความยินดีที่ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงศึกษาธิ การ ประจำปี 2562 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 จำนวน 89 ราย

โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศว่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี หรือในของกระทรวงศึกษาธิการ

การคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้ แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 มีส่วนราชการ หน่วยงาน ได้ดำเนินการคัดเลือก และนำเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิ การ โดยผ่านคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เรียบ ร้อยแล้ว ดังนั้นจึงประกาศยกย่องแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 89 ราย

โดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้เป็นผู้มีรายชื่อในอันดับที่ 24 นับว่าเป็นผู้ที่มีผลงาน จนได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และนำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัยเทค นิคแพร่ และจังหวัดแพร่ ซึ่งจะเข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษา ยน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

ร่วมแสดงความคิดเห็น