จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและจัดสถานที่ โดยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก […]

แม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาไปสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก “ผู้เสพ” คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคคลที่เคยผ่านศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของที่ ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทอพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ การฝึกอบรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษานำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยในการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ประกอบไปด้วย การบรรยาย 4 วัน หัวข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ […]

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เชียงใหม่ โชว์ศักยภาพจุดหมายปลายทางแห่งการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจภายใต้งาน Thailand Innovative Meetings Exchange 2024 (TIME 2024) ขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เดอะ แม่ปิง เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนำผู้ซื้อจากต่างประเทศทั้งเอเย่นต์และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติจำนวน 40 รายจาก 14 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย อังกฤษ และอเมริกา มาพบปะเจรจาธุรกิจในแบบ Tabletop กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่จำนวน 33 ราย ครอบคลุมทั้งโรงแรมที่พัก, สถานที่จัดประชุม, สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ, ผู้ให้บริการออกแบบจัดงานประชุมและกิจกรรมองค์กร, ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง, แหล่งท่องเที่ยว, ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ และชุมชนท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมไมซ์ โดยนอกจากกิจกรรม Tabletop แล้ว สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ยังได้จัดทำ Destination Update […]

พ่อเมืองเชียงใหม่ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง

พ่อเมืองเชียงใหม่ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกี๋ยง แก้จนอย่างยั่งยืนเข้าประเมินรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567ผลงาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง สูตรสำเร็จแก้จน ต้นแบบชุมชนยั่งยืน”โดยนายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุลเป็นประธาน กรรมการ พร้อมด้วยนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 กล่าวสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายวิรัช จันทรโรทัย ,นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายพรหมเมศ ถาวร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศให้ข้อมูลการดำเนินงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่มใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system และ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง […]

สร้างความแตกต่างด้วยเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้ากับ Eden

ประเทศไทยในปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดว่า การผ่าตัดดึงหน้า ในแต่ละเทคนิคนั้นผ่าตัดเหมือนกันและให้ผลลัพธ์เหมือนกัน ในความเป็นจริงนั้นต้องยอมรับว่าการผ่าตัดดึงหน้าแต่ละเทคนิคแตกต่างกัน ทั้งในแง่ระยะเวลาในการผ่าตัด ความซับซ้อนของการผ่าตัด ผลลัพธ์ของการผ่าตัด และความคงทนของผลลัพธ์หลังผ่าตัด ซึ่งจากปัจจัยข้างต้นทำให้บางเคสผ่าตัดดึงหน้ามาแล้ว ดูไม่แตกต่างจากเดิมนัก บางเคสใบหน้าดูตึงขึ้น แต่ได้แนวที่ไม่ธรรมชาติ ผลลัพธ์หลังผ่าตัดอยู่ไม่นาน แปปเดียวหน้าตก  ชนิดของการผ่าตัดดึงหน้า 1. Subcutaneous facelift คือ การตัดหนังเกิน แล้วเอาไขมันออกบางส่วนแต่วิธีนี้ถ้าตัดหนังออกบางส่วนแต่วิธีนี้ถ้าตัดหนังออกมาเกินทำให้แผลมีแรงตึง และเป็นแผลนูน2. SMAS Plication การเย็บชั้น SMAS เย็บทบกล้ามเนื้อ คือเย็บให้กล้ามเนื้อทับกัน3. SMAS Ectomy คือตัดSMAS แล้วเย็บทับ ทำให้ไม่มีการทับซ้อนกัน นอกจากนั้นก็ไม่มีการนูนขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเรียบขึ้น และมีความตึงมากขึ้น 4. เทคนิคการผ่าตัดแบบส่องกล้องฝังหมุด  Endotine เอนโดไทน์ไม่ใช่เทคนิคแต่เป็นชื่อวัสดุ เป็นหมุดขนาดเล็ก ทำจากวัสดุ Bio-Plastic ที่สามารถย่อยสลายไปเอง ไม่มีสารตกค้าง ทำหน้าที่ยึดติดระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อ หน้าผาก แก้ไขปัญหาหนังตาตก แก้ไขหน้าผากมีริ้วรอย แก้ไขรอยคิ้วขมวด สามารถดึงช่วงหน้าแก้มได้ด้วย แต่ระยะเวลาอยู่สั้น5. MACS-Lift หรือ Minimal […]

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงินช่วยเหลือ

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง บูรณาการภาคีเครือข่ายติดตามช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 9 ราย วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ติดตามช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นางพิทยา พานทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน(พม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ ร่วมบูรณาการติดตาม ช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย พร้อมนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 1000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังต่อไป

พิธีประดับยศ และรับการรายงานตัวเข้า-ออก หน่วย ของกำลังพล

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. พ.อ.สุรศักดิ์ สุขแสง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับยศ และรับการรายงานตัวเข้า-ออก หน่วย ของกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 4 นาย ดังนี้ 1. ประดับยศให้กับกำลังพล นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงจาก จ.ส.ท. เป็น จ.ส.อ. จำนวน 1 นาย คือ จ.ส.อ. สิรวิชญ์ รุ่งช่วง 2. รับการรายงานตัวออกหน่วย จำนวน 2 นาย – พ.ท. บุญเลิศ ค้ำจุน ปรัยย้ายไปรับราชการในตำแหน่ง จร.พล.ร.7 – ส.อ. สรายุทธ บุญเลิศ ปรับย้ายไปรับราชการในตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด ร้อย.มทบ.38 3. รับการรายงานตัวเข้าหน่วย จำนวน […]

อบรม BMX ขาไถ และ Pump Track เพิ่มความรู้และทักษะให้เยาวชน

“สองล้อ” ร่วมกับจังหวัดพิจิตร-อบจ.พิจิตร จัดการอบรม BMX ขาไถ และ Pump Track เพิ่มความรู้และทักษะให้เยาวชนในจังหวัด ศึกสองล้อ ปทท.สนามท้ายคึกคักที่พักเต็ม สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และ อบจ.พิจิตร เปิดอบรมทักษะการปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์, ขาไถ และ Pump Track ให้แก่เยาวชนในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง วันที่ 29-30 มิ.ย.67 ที่สนามจักรยานสราญสุขมงคลจิต โดยมี “ฮาร์วี่ เครป” และ “นนทกร อินทร์โคกสูง” ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งนักปั่นทีมชาติไทยนำโดย “โกเมธ สุขประเสริฐ” ที่ได้โควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 จะไปร่วมโชว์ตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ ในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ ด้านศึกสองล้อประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2567 สนามที่ 5 เป็นการชิงชัยสนามสุดท้ายเพื่อตัดสินว่านักปั่นคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และได้ครองถ้วยพระราชทานฯ โดยประเภทถนนจะเป็นการปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ […]

รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต้อนรับคุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน

รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต้อนรับคุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน Consultant จาก JS ISO consultant Co.,Ltd วิทยากรโครงการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำแผนระบบการบริหารคุณภาพ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์องค์กร และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001: 2015) ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยงานบริหารโรงพยาบาล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2567 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อนำไปแพร่ภาพออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (NBT North) ในวันมหามงคลดังกล่าว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

1 2 3 4 5 6 4,963