น่านจัดกิจกรรมรณรงค์ “COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน” 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ “COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน” โดยมี นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การดำเนินโครงการ “COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน” สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันตนเองสูงสุดตาม “มาตรการ้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-19)” โดยใช้แนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุดทั้งในตัวผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และสภาพแวดล้อม


โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) มาตรการการเปิดสถานที่และการดำเนินกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับกลุ่มเป้าหมายในวันนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา พาณิชย์จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายอำเภอภูเพียง นายอำเภอนาน้อย นายอำเภอท่าวังผา นายอำเภอบ่อเกลือ ประธานสมาคมโรงแรมจังหวัดน่าน ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายกเทศมนตรีปัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ผู้อำนวยการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตเทศบาลเมืองน่าน รวมทั้งสิ้น 250 ราย


ภายในกิจกรรมมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พื้นที่ที่ผ่านการประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ของสถานประกอบการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบ ได้แก่ พื้นที่อำเภอภูเพียง พื้นที่อำเภอนาน้อย พื้นที่อำเภอท่าวังผา และพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ พร้อมกับพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายกเทศมนตรีตำบลปัว คป.สอ.เมืองน่าน คป.สอ.ภูเพียง คป.สอ.เวียงสา คป.สอ.นาน้อย คป.สอ.นาหมื่น คป.สอ.แม่จริม คป.สอ.สันติสุข คป.สอ.ท่าวังผา คป.สอ.ปัว คป.สอ.เชียงกลาง คป.สอ.ทุ่งช้าง คป.สอ.บ้านหลวง คป.สอ.สองแคว คป.สอ.บ่อเกลือ คป.สอ.เฉลิมพระเกียรติ

หลังจากนั้นได้มีกิจกรรม รถโมบายเคลื่อนที่ “ใครพร้อมฉีด เราฉีดให้เลย” เป็นการบริการฉีดวัคซีนถึงที่โดยไม่ต้องทำเรื่องนัด โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่าน  พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ “COVID Free Setting Nan เพื่อความปลอดภัยของคนน่าน” เป็นมาตรการสำหรับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ กิจกรรม ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยสูงสุด ทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการและด้านผู้รับบริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น